24 Temmuz 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26592

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından:

ATIK ALMA GEMİLERİ İÇİN UYGULANACAK İDARİ VE TEKNİK

DÜZENLEME HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/4)

             Amaç

             MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı; 24/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre lisanslandırılan atık alma gemilerinin diğer gemilerden ayrılmasını sağlamak için renkleri ile bu gemilerde çalışacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartlarının standart hale getirilmesidir.

             Kapsam ve dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’sinde yer alan "Atık Alma Gemilerine İlişkin İdari ve Teknik Düzenleme"nin 1 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinin rengi ve 15 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartları ile ilgili Bakanlıkça belirlenen esasları kapsar.

             Atık alma gemilerinin rengi

             MADDE 3 – (1) Atık alma gemisi olarak hizmet verecek gemilerde ana güverte seviyesi üzerindeki yaşam mahalli, direkler ve benzeri bölümlerin beyaz, bordalarının su üstü yeşil, su altı (Karina) kırmızı renkte olacaktır.

             (2) Valiliklerce lisanslandırılan ve faaliyette olan atık alma gemileri, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte değil ise renk değişikliğini hangi tarihte tamamlayacağını lisans belgesini düzenleyen valiliğin il çevre ve orman müdürlüğüne resmi yazı ile bildirecektir. İlk kara sörveyinin yapılacağı tarihte gemi, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renge boyanmış olacaktır. Belirtilen süre dolduğunda il çevre ve orman müdürlüğünce yapılacak inceleme sonunda renk değişikliğinin yapılmadığı tespit edilirse atık alma gemisi lisans belgesi iptal edilecektir.

             (3) Lisanslı atık alma gemisi, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte ise veya valiliğe yapılan resmi müracaatta belirtilen tarihte gerekli renk değişikliğini yapmış ise lisans belgesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

             Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri

             MADDE 4 – (1) Atık alma gemilerinde çalışacak personelin kıyafeti turuncu renkte ve tulum şeklinde olmalıdır. Kol, diz, göğüs ve sırtta gri fosforlu şeritler yer almalıdır.

             (2) Kıyafet için kullanılacak kumaş ve model yapılacak işin özelliğine uygun olmalıdır.

             Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin kimlik kartları

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan kimlik kartları atık alma gemisinin faaliyet göstereceği ilin il çevre ve orman müdürlüğü tarafından hazırlanarak onaylanacaktır.

             (2) Kimlik kartlarında bulunması zorunlu olan bilgilere ek olarak personelin atık alma işlemi ile ilgili hangi konularda yetkisinin olduğu da görünür şekilde yer almalıdır.

             (3) Atık alma gemisi personeli görev süresi içinde kimlik kartını yakasında takılı bulundurmak zorundadır. Kimliğin kullanım yeri çalışılan lisanslı atık alma gemisi ile sınırlıdır. Usulsüz kimlik kullanımında sorumluluk atık alma gemisi işleticisine aittir.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Ulaştırma Bakanı birlikte yürütür.

 

Eki İçin Tıklayınız